Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật 

Về cốt lõi, chính sách quyền riêng tư phục vụ bốn chức năng cơ bản sau